Projekty ustaw i rozporządzeń
Projekt rozporządzenia RM zm. rozporządzenie ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Pobierz
Projekt rozporządzenia MRiT ws. określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (ZMP) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publ. (KU, druk senacki 1072), Pobierz
Projekt rozporządzenia MRiT ws. zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jst (KO), Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (senacki, druk 928), Pobierz
Projekt rozporządzenia MKiŚ ws. minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa Pobierz
Projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych (MRiT), Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (poselski, druk 3424 Pobierz
Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie ws. wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (obywatelski, druk 3520), Pobierz
Projekt ustawy o zm. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawy o rachunkowości oraz Krajowym Rejestrze Sądowym (senacki), Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Lewica), Pobierz
Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027. Pobierz
Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych Pobierz
Projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej (prezydencki, druk 3382 Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przejazdów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (KO), Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (PSL). Pobierz
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania ubóstwu menstruacyjnemu i zapewnienia dostępności niezbędnych środków higieny menstruacyjnej w szkołach i uczelniach (KO). Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (KO). Pobierz
Opinia nt. Planu Implementacji KPM Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (rządowy, druk Pobierz
Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Pobierz
Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii realizowane przez społeczności energetyczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pobierz
Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie wyceny nieruchomości Pobierz
Projekt ustwy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk senacki nr 1001). Pobierz
Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta nauczyciela, ustawy o instytucjach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe (PiS) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej, ustawy o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (druk senacki nr 977). Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (KO) Pobierz
Projekt rozporządzenia MZ w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Pobierz
Projekt rozporządzenia MI w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. Pobierz
Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Pobierz
Projekt rozporządzenia MI w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk senacki 992). Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (rządowy) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 r. (autopoprawka KO). Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (Lewica) Pobierz
Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic oraz innych inwestycjach kształtujących postawy patriotyczne i wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie realizowanych przez uczelnie (PiS) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Lewica) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (komisyjny) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk senacki 969) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (rządowy, druk 3237) Pobierz
Projekt ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (PiS). Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (poselski). Pobierz
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (senacki, druk 3127) Pobierz
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Pobierz
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Pobierz