Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast. Zapraszamy średnie miasta do udziału w naborze!
7 marca został ogłoszony nabór projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, a wraz z nim ruszyło Centrum Konsultacyjne dla miast. Do udziału w naborze wniosków są zaproszone średnie miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.
nabor-szwajcar.jpg

Zaproszenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej jest skierowane do miast wyznaczonych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jako obszarów strategicznej interwencji (wymienione w zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze).

Celem Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast jest podnoszenie jakości życia mieszkańców średnich miast tracących funkcje miejskie oraz zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych w średnich polskich miastach i pomiędzy nimi.

Realizacji celu będzie służyło finansowanie projektów wdrażających zasady zrównoważonego rozwoju, które będą ukierunkowane na rozwój gospodarczy lub środowiskowy i społeczny. Program daje szansę miastom na wypracowanie bądź redefinicję „koła zamachowego” ich rozwoju. Umożliwia przygotowanie i sprzyja powstaniu projektów, które będą zawierać zestaw inwestycji infrastrukturalnych i działań miękkich, realizowanych przez miasta wraz z parterami, np. sąsiednimi gminami, z którymi miasto ma powiązania funkcjonalne. Program zakłada również wzmocnienie procesu zarządzania strategicznego w miastach uczestniczących w konkursie poprzez szkolenia pracowników, usługi doradcze oraz – na etapie realizacji projektów – wymianę dobrych praktyk z miastami szwajcarskimi.  

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o realizację kompleksowych projektów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia mieszkańców w następujących obszarach tematycznych:

 • kształcenie oraz szkolenie zawodowe i specjalistyczne,
 • finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wspieranie zarządzania migracją i promowanie działań integracyjnych,
 • poprawa bezpieczeństwa publicznego,
 • efektywność energetyczna i energia odnawialna,
 • transport publiczny,
 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • zarządzanie odpadami,
 • ochrona przyrody i różnorodność biologiczna,
 • zdrowie i pomoc społeczna,
 • mniejszości i grupy w niekorzystnej sytuacji społecznej,
 • zaangażowanie obywatelskie i przejrzystość.

Zagadnieniami przekrojowymi upowszechnianymi w proponowanych działaniach są włączenie społeczne oraz przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu.

Jak to będzie działać?

Program będzie realizowany w trzech etapach. W pierwszym z nich miasta wnioskodawcy opracują wnioski aplikacyjne (rok 2024), które po poddaniu ocenie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Krajową Instytucję Koordynującą - Operatora Programu – KIK-OP) zostaną następnie uszczegółowione przez wybrane miasta zaliczone do grona finalistów (rok 2025). Do udziału w drugim etapie zostaną zaproszone miasta, których wnioski złożone w pierwszym etapie będą najlepiej ocenione, a ich liczba będzie zależeć od wykorzystania dostępnej alokacji. Trzeci etap (począwszy od roku 2026) rozpocznie podpisanie umowy o dofinansowanie i wówczas miasta laureaci przystąpią do faktycznego wykonania projektów. Realizacja programu zakończy się w 2029 roku.

Wsparcie ZMP

Rolą Związku Miast Polskich w realizacji Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast jest wspieranie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w jego wdrażaniu.

W całym okresie realizacji tego Programu Związek Miast Polskich będzie organizował spotkania edukacyjne, warsztaty, zapewniał wsparcie doradcze oraz upowszechniał cele Programu i wymianę dobrych praktyk pomiędzy miastami. Zakres i forma wsparcia zostały dopasowane do charakteru poszczególnych etapów Programu.

W fazie przygotowawczej projektu doradcy ZMP opracowali zestaw produktów dla miast wnioskodawców, które zostaną udostępnione i uruchomione w dniu rozpoczęcia naboru, m.in. 139 raportów predefiniowanych dla miast, poradniki tematyczne i metodologiczne, narzędzia wspomagające opracowanie diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej (Monitor Rozwoju Lokalnego i formularze badań ankietowych), plan działań edukacyjnych oraz Centrum Konsultacyjne „Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”.

Start Centrum Konsultacyjnego dla miast

Równocześnie z uruchomieniem naboru do Programu, ruszyło Centrum Konsultacyjne na stronie internetowej www.wsparciemiast.pl.

Jego zadaniem jest świadczenie pomocy miastom wnioskodawcom, nie w formie indywidualnych konsultacji, ale wyłącznie poprzez formularz do zadawania pytań przez miasta. Takie rozwiązanie zapewni bezstronność ZMP w procesie doradzania. Jednocześnie funkcjonowanie Centrum Konsultacyjnego ułatwi komunikację i przyspieszy proces wyjaśniania zgłaszanych przez miasta pytań i wątpliwości oraz niezwłoczną publikację opracowanych i autoryzowanych przez MFiPR odpowiedzi na stronie internetowej.

Do Centrum Konsultacyjnego miasta wnioskodawcy będą mogli kierować wątpliwości w sprawach odnoszących się do zasad i wymogów określonych w Regulaminie, w formularzu wniosku o dofinansowanie oraz wytycznych, a także innych dokumentów wytworzonych na potrzeby realizacji Programu i udostępnionych miastom przez Związek Miast Polskich (tj. np. analiz statystycznych lub poradników). Na stronie Centrum Konsultacyjnego publikowane będzie zadane pytanie wraz z autoryzowaną przez KIK-OP odpowiedzią w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia następującego po złożeniu zapytania.

Pełna treść Ogłoszenia o naborze projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast dostępna jest TUTAJ.


Całkowity budżet Programu: 327,882 mln franków szwajcarskich, w tym: 278,7 mln - wkład Szwajcarii, 49,182 mln - wkład krajowy.  

Wartość dofinansowania projektu: wybrane do dofinansowania miasta otrzymają granty na realizację projektów w wysokości od 10 000 000 CHF do 18 000 000 CHF. Każde aplikujące miasto może złożyć jeden wniosek.

Poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowalnych, a w projektach, w ramach których zaplanowano do realizacji działania objęte pomocą publiczną, dofinansowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.


POZOSTAŁE ARTYKUŁY