Dołącz do nas!

Zgodnie ze statutem ZMP członkami Związku mogą być miasta polskie. Członków Związku przyjmuje Zarząd. Warunkiem członkostwa jest podjęcie przez radę miejską uchwały o przystąpieniu miasta do Związku. Wzór uchwały rady miejskiej - w załączeniu.

Fundusze Związku tworzą m.in. składki członkowskie, które stanowią ok. 50% ogólnego budżetu Związku. Składki ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców miasta - członka Związku, według danych GUS, na koniec czerwca poprzedniego roku.

W przypadku nieopublikowania przez GUS danych, składka obliczana jest na podstawie ostatnich opublikowanych danych.

Wysokość składek członkowskich i termin ich płatności, proponowane przez Zarząd, uchwala Zgromadzenie Ogólne.

Uchwałą nr 5/2014 XXXV, Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich w Zabrzu uchwaliło składkę członkowską w ZMP w wysokości 0,30 zł od mieszkańca miasta rocznie. Wysokość składki podlega w następnych latach waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego o przewidywany wskaźnik inflacji, przyjmowany w projekcie budżetu państwa na rok następny.

Jeżeli wskaźnik w danym roku będzie ujemny, wysokość składki pozostaje na poziomie z roku poprzedniego. Miastom, w zależności od liczby mieszkańców, przysługują ulgi.

Wysokość składki członkowskiej w 2024 roku wynosi 0,4007 zł od mieszkańca miasta rocznie (z zastrzeżeniem przyjętych ulg).

Zainteresowane miasta prosimy o kontakt z zastępcą dyrektora Biura ZMP, Jolantą Hałas, tel. +48 61 633-50-50, e-mail: jolanta.halas@zmp.poznan.pl

Załączniki:
Wzór uchwały Rady MiejskiejMULTIMEDIA
GALERIE MIAST