Baza danych o miastach - System Analiz Samorządowych (SAS)System Analiz Samorządowych (SAS) to druga po norweskiej największa w Europie baza danych o miastach.

SAS to największa samorządowa baza danych statystycznych, pozyskiwanych bezpośrednio z miast oraz ze źródeł statystyki publicznej. SAS to narzędzie, które od 1999 roku wspiera miasta w bieżącym i strategicznym zarządzaniu.

http://www.systemanaliz.pl

SAS to baza danych i ponad 1000 wskaźników w kilkunastu sektorach obrazujących:

 • koszty i wyniki ilościowe oraz jakościowe usług dostarczanych przez JST;
 • główne uwarunkowania rozwojowe;
 • efekty rozwoju (wskaźniki zrównoważonego rozwoju).

Do czego można wykorzystać SAS?

 • narzędzie zintegrowanego zarządzania strategicznego – dynamiczne, porównawcze;
 • aktualizacja strategii rozwoju JST (w tym diagnozy społeczno-gospodarczej) – plan długo i średnioterminowy – główne trendy i tendencje;
 • aktualizacja/przygotowanie planów operacyjnych do strategii (dla poszczególnych priorytetów strategii lub sektorów usług);
 • wskaźniki dla przygotowywanych projektów i programów, monitoring i raportowanie;
 • wymiana doświadczeń między specjalistami w JST;
 • możliwość badania jakości życia.

Jak pozyskujemy, przetwarzamy i jak udostępniamy wyniki?

 • dane pozyskujemy z miast lub ze statystyki publicznej (dla wszystkich JST);
 • tworzymy zestawy wskaźników;
 • prowadzimy bazę danych umożliwiającą dokonywanie dowolnych porównań pomiędzy JST;
 • zlecamy analizy sektorowe – dostępne na stronie SAS;
 • udostępniamy ankiety do badania jakości usług publicznych i jakości życia w miastach - do samodzielnego wykorzystania;
 • przygotowujemy raporty o stanie miast w zakresie finansów, oświaty oraz rozwoju miasta.

Co mierzymy w SAS?

 • drogi, transport publiczny (od 1999)
 • pomoc społeczną (od 1999)
 • kulturę (od 1999)
 • gospodarkę komunalną (od 2007)
 • gospodarkę mieszkaniową (od 2007)
 • efektywność energetyczną miast (od 2006)
 • edukację (od 1999, a od 2006 na podst. SIO)
 • finanse JST (od 2004)
 • demografię (od 2007)
 • wskaźniki zrównoważonego rozwoju (od 2007)
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi (2006 – 2010)


POWIĄZANE ARTYKUŁY
MULTIMEDIA
GALERIE MIAST