Spotkanie Empirii Miasto Dostępne i Sprawiedliwe w Jaśle
27-28 kwietnia br. odbyło się spotkanie Sieci Wymiany Doświadczeń Empiria Miasto Dostępne i Sprawiedliwe, podczas którego rozmawiano m.in. o młodzieży i z młodzieżą. Tym razem gościny udzieliło Jasło, miasto „wielu klimatów”.
Jasło__5_.jpg
fot. Arch. ZMP

Sieć Wymiany Doświadczeń Miasto Dostępne i Sprawiedliwe jest skoncentrowana na tematyce społecznej. Uczestnicy sieci (przedstawiciele miast) dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z szeroko rozumianymi potrzebami różnych grup społecznych, w tym również młodzieży. Tematem kwietniowego spotkania były sprawy związane z potrzebami młodzieży oraz działalnością Młodzieżowych Rad Miejskich.

W dwudniowym spotkaniu uczestniczyli doradcy ze Związku Miast Polskich oraz przedstawiciele Jasła, Przemyśla i Goleniowa, a także reprezentanci Młodzieżowych Rad Miejskich z Goleniowa i Nowego Sącza.

Jaki jest cel zaangażowania się młodych w pracę Rady Młodzieżowej? Co jest największą słabością w funkcjonowaniu rady młodzieżowej? Co to znaczy „dać głos młodzieży?” W jaki sposób można wykorzystać głos młodzieży w planowaniu rozwoju miast?

Wokół takich pytań toczyła się rozmowa. Zaprezentowano zbiorcze wyniki badań młodzieży realizowane przez Związek Miast Polskich w ramach Programu Rozwój Lokalny oraz projektu Centrum Wsparcia Doradczego CWD+ w miastach uczestniczących w projektach. Takie badania można przeprowadzać w kolejnych latach.

Dyskusja z młodymi ludźmi, aktywnie działającymi w radach pokazała, jak ważna jest potrzeba rozmawiania i słuchania. Okazało się, że bardzo często źródłem wiedzy dorosłych o młodzieży, ich potrzebach i oczekiwaniach są: wspomnienia (sam kiedyś byłem młody”), osobiste obserwacje (często rodzinne rozmowy), opinie innych osób, interpretacje. Wniosek z dyskusji, aby zrozumieć potrzeby młodych i dobrze na nie odpowiedzieć powinniśmy nie interpretować, nie oceniać, ale słuchać. Dobrą formą słuchania mogą być cykliczne, powtarzane co parę lat badania młodzieży, ilościowe i jakościowe oraz debaty oxfordzkie z udziałem młodych. Młodzież wyraźnie potrzebuje być wysłuchana i zauważona. Chce aktywnie uczestniczyć w sprawach ich dotyczących, takich jak: komunikacja miejska, tworzenie przestrzeni miejskiej dla spotkań młodzieży, miejsca dostępne dla nich.

Gospodarze spotkania zaprezentowali uczestnikom ciekawe inwestycje - Generator Nauki GEN oraz nowoczesny MOPS. Generator GEN jest przykładem stworzenia miejsca, przestrzeni spotkań i integracji różnych grup społecznych oraz organizacji pozarządowych. To miejsce, gdzie fizyka, chemia są przyjemnym doświadczeniem, interesującą nauką, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – nowoczesną, otwartą, dostępną przestrzenią dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dużo się tam dzieje.

Uczestnicy wyjechali z Jasła z wieloma nowymi doświadczeniami oraz pomysłami na sprawy społeczne i ludzkie.

Przypomnijmy, że SWD Empirie są realizowane w ramach Programu „Rozwój Lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W załączeniu prezentacje oraz przewodnik i motywator dla miast.

Załączniki:
MAŁY PRZEWODNIK I MOTYWATOR DLA MIAST ORAZ ICH DORADCÓW DLA PROWADZENIA BADAŃ SPOŁECZNYCH I PEŁNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA ICH POTENCJAŁU I WYNIKÓW
Prezentacja - Działania MOPS w Jaśle na rzecz osób niesamodzielnych
Prezentacja - Badania Młodzieży

POZOSTAŁE ARTYKUŁY