Empirie


W ramach Programu „Rozwój Lokalny”, realizowanego ze środków MF EOG na lata 2014-2021, jednym z zadań jest budowanie Sieci Wymiany Doświadczeń (SWD) dla uczestników projektu oraz innych zainteresowanych miast.  

Cele EMPIRII w kontekście Programu Rozwój Lokalny

  • Zbudowanie i rozwijanie zaufania i partnerskich relacji pomiędzy miastami uczestniczącymi w Programie „Rozwój Lokalny” – „od konkurencji do współpracy”
  • Wzmacnianie kompetencji miast do wdrażania nowej ścieżki rozwoju poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk istotnych dla realizacji PRL i PRI - sytuacja „win-win”
  • Upowszechnianie i promowanie Programu „Rozwój Lokalny” (RL), jego celów, osiągnieć oraz metodyki pracy poprzez zaangażowanie miast spoza Programu Rozwój Lokalny, wypracowanie produktów sieci – schematów/metod działania, potencjalnych rozwiązań czy rekomendacji dla programowania rozwoju miast na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, a także zdefiniowanie projektów innowacyjnych, które mogą być następnie szeroko rozpowszechniane, jako produkty pracy sieci i wykorzystywane przez ZMP.

Dla miast laureatów konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” (tj. tych, które otrzymały dotację) jest to okazja do konsultowania swoich działań z szerszym gronem specjalistów i ekspertów, daje możliwość spojrzenia na problem z innej perspektywy oraz natychmiastowy feedback, a także pozwala na wykorzystanie doświadczeń innych miast.

Pozostałe miasta, które nie otrzymały dofinansowania, mogą czerpać z doświadczeń miast – laureatów, wykorzystując dobre praktyki do doskonalenia swoich działań przewidzianych w Planie Rozwoju Lokalnego i Planie Rozwoju Instytucjonalnego oraz/lub ich realizacji z innych źródeł. Dodatkowo, mogą promować swoje rozwiązania już zrealizowane z sukcesem, a wpisujące się w potrzeby tematyczne uczestników sieci.

Działanie wzmacnia ugruntowanie (w miastach Programu Rozwój Lokalny) modelu zarządzania strategicznego oraz metody pracy stosowanej w Programie, z naciskiem na budowanie komunikacji wewnątrz JST (wewnątrz komórek urzędu i pomiędzy wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi), jak i z podmiotami zewnętrznymi.

Długoterminowy i szerszy cel horyzontalny EMPIRII: aby polskie miasta świadomie i skutecznie wykorzystywały efekty współpracy osiągnięte w ramach Sieci Wymiany Doświadczeń w celu wzmacniania własnego potencjału rozwojowego oraz instytucjonalnego.
POWIĄZANE ARTYKUŁY
MULTIMEDIA
GALERIE MIAST